CREDITS


AUTOR

Jakub Jackiewicz
<memphis@wpk.katowice.pl>


Niniejszy serwis nie jest oficjalną stroną firmy Tramwaje Śląskie S.A. w Katowicach, ani żadnego Zakładu Komunikacji Tramwajowej.
Jest to prywatny serwis hobbystyczny.
Wszelkie opinie i komentarze zawarte w niniejszym serwisie (o ile nie zaznaczono inaczej) wyrażają poglądy Autora
i nie są stanowiskiem Tramwajów Śląskich S.A., ani jakiekolwiek innej firmy, czy stowarzyszenia.PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość serwisu jest własnością Jakuba Jackiewicza o ile nie zaznaczono inaczej. Wszystkie zawarte w serwisie materiały, artykuły lub elementy graficzne nie mogą być wykorzystane bez zgody Autora. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych w serwisie jest surowo zabroniona. Żadna część niniejszego serwisu, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez zgody Autora.

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą w niniejszym serwisie.

Materiały oraz informacje zawarte w niniejszym serwisie są przedstawione na zasadzie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tego serwisu. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwaracji przydatności produktów do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu.

Jakakolwiek korespondencja przesłana pod adres zawarty na niniejszych stronach w Internecie lub do Autora za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a Autor serwisu nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiekolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji w jakimkolwiek celu. Autor ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju niniejszego serwisu.

Niniejszy serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez Autora. W takim przypadku Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron.

Autor rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie zgodnie z prawem autorskim obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dz.U. z 1994r. Nr 24 poz. 83


ŹRÓDŁA

Materiały zawarte w niniejszym serwisie pochodzą z następujących źródeł:

Wszystkim osobom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania niniejszego serwisu
lub do wzbogacenia znajdujących się w nim materiałów niniejszym serdecznie dziękuję.