INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE - BROSZURKA INFORMACYJNA Z 1991 ROKU


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach powstało na skutek przekształcenia Śląsko-Dąbrowskich Linii Komunikacyjnych. Nastąpiło to 27 lutego 1951r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach jest jednym z największych przedsiębiorstw komunikacyjnych w kraju i jednocześnie głównym przewoźnikiem pasażerów w województwie katowickim. WPK przewozi autobusami, tramwajami i trolejbusami około 3 mln pasażerów w ciągu doby z 40 miast i 25 gmin. Ogółem z usług przedsiębiorstwa korzysta około 3,7 mln mieszkańców, tj. 90% ludności województwa katowickiego. Komunikacja miejska skupia się w dwóch podukładach:

  1. Górnośląski Okręg Przemysłowy wraz przyległościami na wschodzie - Jaworzno, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, Olkusz, Bukowno, Sławków i Klucze
  2. Rybnicki Okręg Węglowy.

Poza tymi rejonami bez połączeń komunikacyjnych o charakterze międzymiastowym, komunikacja miejska funkcjonuje w Raciborzu, Czechowicach-Dziedzicach i Zawierciu. Działalność WPK Katowice rozciąga się równoleżnikowo na długości około 80 km, jest to obszar kilkakrotnie przekraczający obszary obsługiwane przez inne wielkie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej.

WPK Katowice jest przedsiębiorstwem wielozakładowym. Posiada ono 11 Zakładów Komunikacyjnych rozmieszczonych w Będzinie, Chorzowie Batorym, Bytomiu, Radzionkowie, Gliwicach, Katowicach, Jaworznie, Tychach, Sosnowcu-Zagórzu, Jastrzębiu i Świerklańcu. Ponadto posiada Oddziały Komunikacyjne w Bytomiu-Rozbarku, Chrzanowie, Czechowicach-Dziedzicach, Zawierciu, Olkuszu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu Śl. oraz Zakład Napraw Autobusów w Mikołowie-Jamnie, Zakład Remontów Torów i Budynków w Katowicach-Szopienicach, Zakład Transportu Wewnętrznego w Katowicach-Bogucicach i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne świadczy usługi przewozowe poprzez obsługę 528 linii autobusowych o długości 8502 km, 29 linii tramwajowych o długości 389 km oraz 4 trolejbusowych o długości 35 km. Długość tras komunikacyjnych obsługiwanych przez przedsiębiorstwo wynosi:

W ciągu doby tabor komunikacyjny przedsiębiorstwa wykonuje 19123 kursy, z czego na trakcję autobusową przypada 15587, trakcję tramwajową 3291 oraz trolejbusową 245. Linie autobusowe WPK nadzorowane są przez 27 punktów dyspozytorskich, natomiast tramwajowe przez 23 punkty dyspozytorskie. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne realizując usługi przewozowe obsługuje 5327 przystanków z tego 4560 autobusowych, 710 tramwajowych i 57 trolejbusowych.

Obecnie WPK Katowice dla realizacji komunikacji autobusowej dysponuje 1533 autobusami, w szczególności:

Średni wiek taboru autobusowego WPK kształtuje się na poziomie ok.5 lat. Tabor autobusowy WPK obsługiwany jest w 17 zajezdniach autobusowych, gdzie przeprowadzane są przede wszystkim naprawy bieżące i regulacje autobusowe. Naprawy główne autobusów, naprawy zespołów jak również sprzedaż części zamiennych krajowych i z importu prowadzi Zakład Napraw Autobusów w Mikołowie-Jamnie.

Trakcja tramwajowa eksploatuje tabor produkowany przez Zakłady "Konstal" w Chorzowie. WPK posiada następujące typy taboru:

Średni wiek taboru tramwajowego wynosi około 13 lat. Jest on obsługiwany w 5 zajezdniach tramwajowych, remonty kapitalne przeprowadzane są systemem gospodarczym w Zakładzie Komunikacyjnym nr 2 w Chorzowie Batorym, bądź też system zleconym w "Konstalu" w Chorzowie. Trakcja tramwajowa posiada obecnie 385 km torów, z czego około 30% stanowią tory wbudowane w jezdnię.

W trakcji trolejbusowej stan taboru wynosi obecnie 23 szt. Są to trolejbusy produkcji radzieckiej marki ZIU i są obsługiwane w prowizorycznym zapleczu technicznym przy zajezdni autobusowej w Tychach.

Niezależnie od realizacji komunikacji własnym taborem WPK Katowice angażuje do wykonania usług przewozowych przewoźników branżowych oraz prywatnych. Aktualnie na trasach komunikacyjnych kursują 174 autobusy przewoźników spoza WPK.

Dla obsłużenia pasażerów przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie 9114 pracowników w następujących grupach zawodowych:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne dysponując wspomnianym wyżej potencjałem przewozi w skali roku blisko 1 mld pasażerów wykonując 150 mln km.

Przedsiębiorstwo dla zabezpieczenia świadczeń socjalnych załogi posiada następujące ośrodki wczasowo-wypoczynkowe:

Z ośrodków tych mogą korzystać również osoby niezatrudnione w przedsiębiorstwie.

Obecnie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach znajduje się w fazie restrukturyzacji mającej na celu jak najgłębsze usamodzielnienie poszczególnych zakładów komunikacyjnych. Całkowite wyodrębnienie zakładów obsługujących rejon Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jest niemożliwe z uwagi na międzymiejski charakter komunikacji w tym regionie. Dlatego też dąży się do stworzenia jednolitego systemu komunikacyjnego w rejonie GOP-u. Proces ten jest ściśle związany ze zmianą formy własności zgodnie z przepisami o komunalizacji mienia. Przedsiębiorstwo będą jeszcze obecnie własnością państwa zostanie skomunalizowane i przejęte przez samorządy terytorialne miast i gmin obsługiwanych przez WPK Katowice.

Dla stworzenia lepszej organizacji pracy, prawidłowego przepływu informacji trwają obecnie prace nad stworzeniem systemu informatycznego w jednostkach przedsiębiorstwa rozmieszczonych na terenie GOP-u. System będzie funkcjonował w opaciu o mini komputery firmy IBM typu AS 400. Będzie on obejmował w pierwszym etapie całość gospodarki finansowo-księgowej, materiałowej, płacowej i kadrowej. W kolejnym etapie zakres systemu zostanie poszerzony o działalność eksploatacyjną oraz gospodarkę paliwową.

ADRESY ZAKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH

Zakład Komunikacyjny nr 1 - Będzin-Gzichów, ul.Partyzantów 46
Zakład Komunikacyjny nr 2 - Chorzów-Batory, ul.Inwalidzka 5
Zakład Komunikacyjny nr 3 - Bytom-Radzionków, ul.Drzewna 2
Zakład Komunikacyjny nr 4 - Gliwice, ul.Chorzowska 150
Zakład Komunikacyjny nr 5 - Katowice, ul.Mickiewicza 59
Zakład Komunikacyjny nr 6 - Jaworzno, ul.Krakowska 9
Zakład Komunikacyjny nr 7 - Tychy, ul.Towarowa 1
Zakład Komunikacyjny nr 8 - Sosnowiec-Zagórze, ul.XX-lecia PRL
Zakład Komunikacyjny nr 9 - Jastrzębie-Zdrój, ul.Przemysłowa
Zakład Komunikacyjny nr 11 - Świerklaniec, ul.Parkowa 3
Zakład Komunikacyjny nr 15 - Katowice-Bogucice, ul.1-go Maja 152
   
Oddział Komunikacyjny - Bytom-Rozbark, ul.Witczaka 135
Oddział Komunikacyjny - Będzin, ul.Promyka
Oddział Komunikacyjny - Dąbrowa Górnicza, Aleja Przyjaźni 2
Oddział Komunikacyjny - Olkusz, ul.Kopalniana 2
Oddział Komunikacyjny - Wodzisław Śl., ul.Łużycka
Oddział Komunikacyjny - Racibórz, ul.1-go Maja
Oddział Komunikacyjny - Rybnik, ul.M.Curie-Skłodowskiej 11
Oddział Komunikacyjny - Zawiercie
Oddział Komunikacyjny - Chrzanów
Oddział Komunikacyjny - Czechowice-Dziedzice
   
Zakład Napraw Autobusów "Ikarus" - Mikołów-Jamna, ul.Kościuszki 59
Zakład Transportu - Katowice-Bogucice, ul.1 Maja
Zakład Remontów Torów i Budynków - Katowice-Szopienice, ul.Wałowa 11
Ośrodek Szkolenia Zawodowego WPK - Katowice, ul.Gliwicka 228
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy WPK - Katowice, ul.Gliwicka 228
Dyrekcja WPK - Katowice, ul.W.Stwosza 31

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ