PODZIAŁ WPK


ZARZĄDZENIE NR 175/91
WOJEWODY KATOWICKIEGO
z dnia 13 września 1991 r.

w sprawie podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach

Na podstawie par.2 pkt.2, par.3 ust.1 i par.5 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie szczególnego trybu podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji (Dz.U. Nr 58, poz.248)

zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 30 września 1991 r. dokonuje sie podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach przez wyłączenie jednostek organizacyjnych:
   
  1) a) Zakładu Komunikacyjnego Nr 5 w Katowicach bez oddziału autobusowego w Zawierciu
  b) Zakładu Komunikacji i Transportu w Katowicach, na bazie których utworzone zostanie wielozakładowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach.
   
  2) Zakładu Komunikacyjnego Nr 3 w Bytomiu bez oddziału tramwajowego w Bytomiu Radzionkowie, na bazie którego utworzone zostanie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Bytomiu.
   
  3) Zakładu Komunikacyjnego Nr 4 w Gliwicach bez oddziału tramwajowego w Gliwicach, na bazie którego utworzone zostanie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach.
   
  4) Zakładu Komunikacyjnego Nr 7 w Tychach bez oddziału autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach, na bazie którego utworzone zostanie Przedsiębiorstwo Komuniakcji Miejskiej w Tychach.
   
  5) Zakładu Komunikacyjnegi Nr 8 w Sosnowcu bez oddziału autobusowego w Olkuszu, na bazie którego utworzone zostanie wielozakładowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu.
   
  6) Zakładu Komunikacyjnego Nr 9 w Jastrzębiu Zdroju bez oddziału autobusowego w Raciborzu, na bazie którego utworzone zostanie wielozakładowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju.
   
  7) Zakładu Komunikacyjnego Nr 11 w Świerklańcu, na bazie którego utworzone zostanie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu.
   
  8) Zakładu Komunikacyjnego Nr 6 w Jaworznie, na bazie którego utworzone zostanie wielozakładowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie.
   
  9) Oddziału autobusowego w Olkuszu Zakładu Komunikacyjnego Nr 8 w Sosnowcu, na bazie którego utworzone zostanie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
  w Olkuszu.
   
  10) Oddziału autobusowego w Zawierciu Zakładu Komunikacyjnego Nr 5 w Katowicach, na bazie którego utworzone zostanie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Zawierciu.
   
  11) Oddziału autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach Zakładu Komunikacyjnego Nr 7 w Tychach, na bazie którego utworzone zostanie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
   
  12) Oddziału autobusowego w Raciborzu Zakładu Komunikacyjnego Nr 9 w Jastrzębiu Zdroju, na bazie którego utworzone zostanie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Raciborzu.
   
  13) a) Zakładu Komunikacyjnego Nr 2 w Chorzowie,
  b) Zakładu Komunikacyjnego Nr 1 w Będzinie,
  c) Zakładu Komunikacyjnego Nr 15 w Katowicach,
  d) Oddziału tramwajowego w Bytomiu-Radzionkowie Zakładu Komunikacyjnego Nr 3 w Bytomiu,
  e) Oddziału tramwajowego w Gliwicach Zakładu Komunikacyjnego Nr 4 w Gliwicach,
  f) Zakładu Remontu Torów i Budynków w Katowicach,
  na bazie których utworzone zostanie wielozakładowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej w Katowicach.
   
  14) Zakładu Napraw Autobusów Nr 10 w Mikołowie, na bazie którego utworzone zostanie Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Komunikacji Miejskiej w Mikołowie.
   
  15) Ośrodka Szkolenia Zawodowego Kierowców i Ośrodka Badań Psychofizycznych w Katowicach, na bazie których utworzone zostanie Przedsiębiorstwo Szkolenia i Badań Kierowców w Katowicach.
   
 2. Utworzone nowych przedsiębiorstw nastąpi z dniem 1 października 1991 r.

§ 2

Jednostki podlegające wyłączeniu sporządzą bilans na dzień 30 września 1991 r. Na ten sam dzień sporządzi bilans Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach.

§ 3

Rodział między przedsiębiorstwa powstałe w wyniku podziału składników mienia, zobowiązań i wierzytelności przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi, nastąpi z zachowaniem zasad określonych w par.38-44 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. Nr 31, poz.170, z
1987 r. Nr 37, poz.213, z 1988 r. Nr 6, poz.51 i Nr 12 poz.95 oraz z 1989 r. Nr 6, poz.42).

§ 4

Pracownicy jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w par.1 stają się pracownikami przedsiębiorstw w skład których wchodzą te jednostki.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wojewody d/s przekształceń wojewódzkich przedsiębiorstw użyteczności publicznej, nadzór nad wykonaniem zarządzania Wicewojewodzie Katowickiemu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojewoda Katowicki: Wojciech Czech


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ