Przetargi i ogłoszenia


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej w Katowicach - Zakład Komunikacji Tramwajowej nr 5 z siedzibą w Katowicach przy ul. 1 Maja 152 ogłasza
przetarg nieograniczony na dostawę filtrów do układu hamulcowego systemu Hanning&Kahl do tramwaju typu 116Nd produkcji ALSTOM-Konstal (realizacja dostaw - I kwartał roku 2003).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można w siedzibie zamawiającego (w biurze kierownika magazynu) w cenie 20 zł/egz.

Kryteria oceny ofert:
- cena 80%
- termin dostawy 20%.

Wymagane wadium 200 zł

Oferty należy składać do dnia 9 stycznia 2003r. do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego (w biurze kierownika magazynu). Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 stycznia 2003r. o godz.9:30.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.Będą stosowane preferencje krajowe

Dostawca powinien posiadać akceptację producenta tramwaju na stosowanie w/w produktu w układzie hamulcowym tramwaju 116Nd.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ustawy o zamówieniach publicznych.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej w Katowicach Zakład Komunikacji Tramwajowej nr 5 z siedzibą w Katowicach przy ul.1 Maja 152 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę klocków hamulcowych do tramwaju 116Nd produkcji Alstom-Konstal (w okresie od 1.02.2003r. do 30.06.2004r. - łącznie 228 szt.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można w siedzibie zamawiającego (pokój nr 28, I piętro) w cenie 20 zł/egz.

Kryteria oceny ofert:
- cena 80%;
- termin dostaw 15%;
- gwarancja 5%.

Wymagane wadium 5000 zł.

Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2003r. do godz.9:00 w siedzibie zamawiającego (pokój nr 28).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 stycznia 2003r. o godz.9:30 w siedzibie zamawiającego.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Będą stosowane preferencje krajowe.

Wymagane doświadczenie - realizacja w okresie ostatniego roku co najmniej jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia.

Oferent musi wykazać się posiadaniem deklaracji zgodności na dostarczane klocki zapewniającej, że dany wyrób jest zgodny ze świadectwem homologacji typu pojazdu "Tramwaj 116Nd" uzyskanym przez firmę Alstom-Konstal (spełnia wymogi formalne i techniczne związane z wprowadzeniem przedmiotu dostawy do obrotu).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ustawy o zamówieniach publicznych.


[ARCHIWUM OGŁOSZEŃ O PRZETARGACH]