Credits


Niniejszy serwis internetowy przedstawia informacje historyczne na temat Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach - stanowi wyłącznie zbiór informacji historycznych i nie stanowi oferty informacyjnej w żadnym rozumieniu tego zwrotu. Strona powstawała w celu hobbystycznym i niekomercyjnym, ma na celu popularyzację historii transportu publicznego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu.

Autorem strony i wyłącznym właścicielem praw autorskich do wyglądu i struktury strony jest Jakub Jackiewicz.

Zawartość merytoryczna serwisu pochodzi z różnych źródeł historycznych, które są wymienione pod każdym dokumentem wraz z podaniem roku wytworzenia. Głównym źródłem informacji jest Zarządzenie Wewnętrzne Nr 39/85 Naczelnego Dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie wprowadzenia w życie uaktualnionego Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa wraz z uaktualnionym schematem organizacyjnym oraz wykazem komórek organizacyjnych Zarządu przedsiębiorstwa wraz z symboliką. Zarządzenie zostało podpisane przez ówczesnego Naczelnego Dyrektora WPK - mgra Zbigniewa Lisickiego i obowiązywało od 1 stycznia 1986 r.


Zarządzeniem nr 175/91 Wojewody Katowickiego z dnia 13 września 1991 r. w sprawie podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach, z dniem 1 października 1991 r. WPK zostało podzielone na kilkaście niezależnych przedsiębiorstw. Zarządzeniem nr 133/92 Wojewody Katowickiego z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach, z dniem 1 sierpnia 1992 r. WPK zostało postawione w stan likwidacji.

Postanowieniem nr SP-UiL/0151/114/06 Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. uznano Przedsiębiorstwo za zlikwidowane z dniem 31 marca 2006 r.

W dniu 30 sierpnia 2006 r. złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Katowicach o wykreślenie Przedsiębiorstwa z Krajowego Rejestru Sądowego.


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach w likwidacji

40-042 Katowice, ul.Wita Stwosza 31
tel. 032 257 94 54
e-mail: wpkkat@poczta.onet.pl

I. Forma prawna zarządzania przedsiębiorstwem: Likwidator.

II. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa: Wynajem lokali biurowych.

III. Dane finansowe wg bilansu za rok 2004:

kapitał (fundusz) własny: 6 919 600 zł;
kapitał (fundusz) podstawowy: 6 735 600 zł;
wynik finansowy netto roku obrotowego zysk/strat: 184 100 zł;
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ.: 91 900 zł;
amortyzacja w 2004 r.: 341 300 zł.

III. Dane finansowe wg bilansu na dzień zakończenia likwidacji, tj. na dzień 31.03.2006 r.

kapitał (fundusz) własny: 10 138 100 zł;
kapitał (fundusz) podstawowy: 9 136 400 zł;
wynik finansowy netto roku obrotowego zysk/strat: 74 100 zł;
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ.: 36 900 zł;
amortyzacja w 2004 r.: 79 700 zł.

IV. Zatrudnienie (stan osobowy na dzień 31.12.2004 r.): 4.

IV. Zatrudnienie (stan osobowy na dzień 31.03.2006 r.): 5.

(dane za Śląskim Urzędem Wojewódzkim)


© 2006 Jakub Jackiewicz & Wojewódzki Portal Komunikacyjny
Administrator: admin/at/wpk.katowice.pl