O przedsiębiorstwie


Podstawowe zadania   |   Stan obecny i perspektywy rozwojowe   |   Organy przedsiębiorstwa


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach działa na podstawie:

WPK ma siedzibę w Katowicach. Organem założycielskim jest Wojewoda Katowicki, który pełni również zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwem.

WPK jest wielozakładowym, scentralizowanym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej. Jest wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod nr 288, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach. Działa na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego, w ramach narodowych planów społeczno-gospodarczych i rozlicza się z budżetem Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Przedmiotem działania WPK jest świadczenie osobowych usług przewozowych własnymi środkami transportowymi na terenie województwa katowickiego w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną, jak również prowadzenie działalności pomocniczej.


PODSTAWOWE ZADANIA WPK

 1. Świadczenie usług w zakresie przewozu osób posiadanymi środkami komunikacyjnymi, tj. tramwajami, trolejbusami i autobusami.
   
 2. Organizowanie racjonalnej eksploatacji środków przewozowych komunikacji przy zachowaniu sprawnej i regularnej komunikacji zbiorowej na terenie województwa katowickiego.
   
 3. Utrzymanie w stałej gotowości technicznej (zdolności eksploatacyjnej) posiadanych środków przewozowych, obiektów i urządzeń komunikacyjnych.
   
 4. Konserwacja i remonty taboru, urządzeń komunikacyjnych oraz produkcja i regeneracja części zamiennych.
   
 5. Dystrybucja części zamiennych autobusu marki Ikarus.
   
 6. Wykonywanie funkcji inwestora oraz realizowanie systemem zleconym i gospodarczym inwestycji o charakterze odtworzenionym, rozbudowy i usprawniającym funcjonowanie komunikacji miejskiej.
   
 7. Szkolenie kadr dla własnych potrzeb.
   
 8. Prowadzenie działalności socjalno-bytowej i kulturalnej dla potrzeb swoich pracowników.
   
 9. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, określenie bliższych i dalszych perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa w kontekście uwarunkowanych potrzeb przewozowych.

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJOWE

WPK jest największym komunikacyjnym potentatem w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. O jego znaczeniu świadczy fakt, że WPK przewozi 62% osób podczas gdy PKS - 15,9%, PKP - 14,5%, a 7,6% przypada na transport branżowy i zakładowy.

Świadczymy usługi przewozowe poprzez obsługę 528 linii autobusowych o długości 8502 km, 29 linii tramwajowych o długości 389 km oraz 4 trolejbusowych o długości 35 km. Długość tras komunikacyjnych obsługiwanych przez przedsiębiorstwo wynosi:

W ciągu doby tabor komunikacyjny przedsiębiorstwa wykonuje 19123 kursy, z czego na trakcję autobusową przypada 15587, trakcję tramwajową 3291 oraz trolejbusową 245. Linie autobusowe WPK nadzorowane są przez 27 punktów dyspozytorskich, natomiast tramwajowe przez 23 punkty dyspozytorskie. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne realizując usługi przewozowe obsługuje 5327 przystanków z tego 4560 autobusowych, 710 tramwajowych i 57 trolejbusowych.

Obecnie WPK Katowice dla realizacji komunikacji autobusowej dysponuje 1533 autobusami, w szczególności:

Średni wiek taboru autobusowego WPK kształtuje się na poziomie ok.5 lat. Tabor autobusowy WPK obsługiwany jest w 17 zajezdniach autobusowych, gdzie przeprowadzane są przede wszystkim naprawy bieżące i regulacje autobusowe. Naprawy główne autobusów, naprawy zespołów jak również sprzedaż części zamiennych krajowych i z importu prowadzi Zakład Napraw Autobusów w Mikołowie-Jamnie.

Trakcja tramwajowa eksploatuje tabor produkowany przez Zakłady "Konstal" w Chorzowie. WPK posiada następujące typy taboru:

Średni wiek taboru tramwajowego wynosi około 13 lat. Jest on obsługiwany w 5 zajezdniach tramwajowych, remonty kapitalne przeprowadzane są systemem gospodarczym w Zakładzie Komunikacyjnym nr 2 w Chorzowie Batorym, bądź też system zleconym w "Konstalu" w Chorzowie. Trakcja tramwajowa posiada obecnie 385 km torów, z czego około 30% stanowią tory wbudowane w jezdnię.

W trakcji trolejbusowej stan taboru wynosi obecnie 23 szt. Są to trolejbusy produkcji radzieckiej marki ZIU i są obsługiwane w prowizorycznym zapleczu technicznym przy zajezdni autobusowej w Tychach.

Niezależnie od realizacji komunikacji własnym taborem WPK Katowice angażuje do wykonania usług przewozowych przewoźników branżowych oraz prywatnych. Aktualnie na trasach komunikacyjnych kursują 174 autobusy przewoźników spoza WPK.

Dla obsłużenia pasażerów przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie 9114 pracowników w następujących grupach zawodowych:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne dysponując wspomnianym wyżej potencjałem przewozi w skali roku blisko 1 mld pasażerów wykonując 150 mln km. Główną troską przedsiębiorstwa jest sprawne funkcjonowanie komunikacji oraz dbałość o podniesienie kultury przewozów.

Obsłużenie jednak tak dużej ilości pasażerów wymaga zwiększenia stanu posiadanego taboru oraz powiększenia zaplecza technicznego jak również zwiększenia liczby zatrudnionych osób. W najbliższych latach projektuje się więc wybudowanie nowej zajezdni tramwajowej w Łagiewnikach oraz autobusowych w Katowicach, Rudzie Śląskiej, Wodzisławiu oraz budowę torów tramwajowych aby zlikwidować system mijania; budowę nowych podstacji trakcyjnych oraz przystanków i punktów kontrolnych. Inwestycje te pozwolą na zwiększenie stanu taboru zarówno tramwajowego jak i autobusowego. Przewiduje się, że na dzień 31.12.1990 r. inwentarzowy stan taboru wyniesie w trakcji tramwajowej 594 jednostek w a trakcji autobusowej 2147 jednostek. Umożliwi to zwiększenie ilości kursów na istniejących już liniach i otwarcie nowych linii komunikacyjnych na podstawie zbadanych i ekonomicznie uzasadnionych kierunków oraz przewiezienie 326 mln pasażerów rocznie w tramwajach i 514 mln osób w autobusach.

Dla stworzenia lepszej organizacji pracy, prawidłowego przepływu informacji trwają obecnie prace nad stworzeniem systemu informatycznego w jednostkach przedsiębiorstwa rozmieszczonych na terenie GOP-u. System będzie funkcjonował w opaciu o mini komputery firmy IBM typu AS 400. Będzie on obejmował w pierwszym etapie całość gospodarki finansowo-księgowej, materiałowej, płacowej i kadrowej. W kolejnym etapie zakres systemu zostanie poszerzony o działalność eksploatacyjną oraz gospodarkę paliwową.


ORGANY PRZEDSIĘBIORSTWA

Organami WPK są:

Naczelny Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez organ założycielski, czyli Wojewodę Katowickiego.

W przedsiębiorstwie funkcjonują ponadto inne organy pomocnicze oraz stałe i doraźne zespoły robocze.

Organem opiniodawczo-doradczym Naczelnego Dyrektora jest Kolegium. W jego skład wchodzą: Naczelny Dyrektor jako przewodniczący oraz członkowie: dyrektorzy branżowi, główny księgowy, dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego oraz dyrektorzy zakładów terenowych. W posiedzeniach Kolegium mogą ponadto uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez Naczelnego Dyrektora przedstawiciele organu założycielskiego, organizacji politycznych, braków lub innych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, których obecność jest wskazana ze względu na tematykę obrad.

W zakresie zamierzeń inwestycji komunikacyjnych oraz podstawowych rozwiązań organizacyjno-ekonomiczno-technicznych organem opiniodawczo-doradczym jest Rada Techniczno-Ekonomiczna. Jej skład ustala Naczelny Dyrektor.


Źródło: Regulamin Organizacyjny, 1986 r.
Informator WPK, 1980 r., 1990 r.