Praca w WPK


Warunki   |   Załatwianie spraw   |   Przyjmowanie   |   Dokształcanie   |   Obowiązki


WARUNKI PRACY I PŁACY

Przedsiębiorstwo nasze stara się zapewnić swojej załodze jak najlepsze warunki pracy, oczywiście w ramach swoich możliwości.

Czas pracy

Czas pracy poszczególnych pracowników jest zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska pracy. Kierowcy pracują w systemie dwu zmianowym, przy czym rozpoczynają pracę o różnych porach w zależności od rozkładów jazdy. Na ogół pierwsza zmiana zgłasza się do pracy około godziny 4.00 i pracuje do 14.00. Druga zmiana pracuje w godz. od 14.00 - 23.00. Kierowcy pracują w systemie turnusowym: 5 dni pracy 6-ty dzień wolny z zagwarantowaną co trzecią niedzielą wolną od pracy. Mogą również pracować w 6-cio dniowym turnusie, gdy pracują w służbach przerywanych tzn. z dzielonym czasem pracy.

Pracownicy zaplecza technicznego pracują zasadniczo na trzy zmiany w godz. od 6.00 - 14.00, od 14.00 - 22.00, od 22.00 - 6.00.

Pracownicy administracyjni rozpoczynają pracę o godz. 7.00 a kończą o 15.00, przy czym można zmienić ten czas pracy np. od 7.30 - 15.30 w razie potrzeby.

Płace

Średnia miesięczna płaca łącznie z premią miesięczną średnio wynosi dla:
- kierowców autobusowych - 8260 zł
- motorniczych - 7700 zł
- kierowców transportu - 6044 zł
(przy 200 godz. pracy w miesiącu).

Kierowcy i motorniczy otrzymują specjalną premię kwartalną, która wynosi 2000 zł. Premię tę otrzymują pracownicy nienagannie wykonujący swoje obowiązki oraz nie posiadający absencji chorobowej w danym kwartale.

Pracownicy zaplecza technicznego otrzymują stawki wg tabeli zaszeregowań przy czym najniższa stawka wynosi 10,20 na godzinę a najwyższa 22,50 zł/godz. + premia miesięczna do 15% + premia kwartalna specjalna 1800 zł.

Pracownicy administracji otrzymują płacę zróżnicowaną w zależności od wykształcenia i zajmowanego stanowiska.

Wszystkie osoby zatrudnione w naszym przedsiębiorstwie otrzymują ponadto nagrodę roczną (13 pensję).

Każdy pracownik zatrudniony w naszym przedsiębiorstwie ma prawo do dodatku za nieprzerwany czas pracy w WPK - wynosi on:
- po upływie 5 lat pracy - 5% wynagrodzenia
- po upływie 10 lat pracy - 10% wynagrodzenia
- po upływie 15 lat pracy - 15% wynagrodzenia
- po upływie 20 lat pracy - 20% wynagrodzenia

Ze stażem pracy związane są także gratyfikacje jubileuszowe przyznawane pracownikom w okresach pięcioletnich po upływie 10 lat pracy i wysokość ich wynosi:
- po 10 latach pracy - jednorazowe wynagrodzenie miesięczne
- po 15 latach pracy - dwukrotne wynagrodzenie miesięczne
- po 20, 25, 30 latach pracy - trzykrotne wynagrodzenie miesięczne
- po 35, 40, 45, 50 latach pracy - czterokrotne wynagrodzenie miesięczne.

Poza tym pracownikom zatrudnionym w WPK przysługuje:
- bilet wolnej jazdy na wszystkie środki komunikacji miejskiej oraz rodzinne bilety wolnej jazdy dla osób pozostających na ich utrzymaniu,
- deputat węglowy lub ekwiwalent pieniężny,
- środki czystości przyznawane miesięcznie,
- odzież robocza oraz ochronna dla pracowników zaplecza technicznego oraz umundurowanie dla pracowników służby ruchu.


TOK ZAŁATWIANIA SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM

Wymagania stawiane kandydatom do pracy w WPK

Pracownicy, którzy pragną podjąć u nas pracę muszą wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w zależności od stanowiska, na którym będą pracować i tak:

Kierowcy autobusowi

Wymagane jest od nich posiadanie prawa jazdy kategorii "D" lub C + wkładka. Prawo jazdy kategorii "DM" i wkładkę upoważniającą do prowadzenia autobusu można zdobyć na kursach organizowanych w naszym przedsiębiorstwie. Konieczne jest także aby kandydat do pracy na stanowisku kierowcy miał ukończone 22 lata i wykazywał się dobrym zdrowiem fizycznym i sprawnością psychofizjologiczną, co musi być potwierdzone przez badania lekarskie i psychofizjologiczne.

Kierowcy transportu

Zobowiązani są do posiadania prawa jazdy kat. "C" lub "B" oraz wykazać się muszą dobrym zdrowiem i sprawnością psychofizjologiczną.

Motorniczy

Muszą posiadać uprawienia do prowadzania pojazdów szynowych, które można uzyskać w naszym przedsiębiorstwie na organizowanych w tym celu kursach. Konieczne jest także ukończenie 20 roku życia, posiadanie podstawowego wykształcenia oraz niekaralność.

Pracownicy zaplecza technicznego (ślusarze, tokarze, mechanicy, elektrycy)

Powinni posiadać przygotowanie zawodowe potwierdzone świadectwem ZSZ lub dyplomem czeladniczym czy mistrzowskim, ewentualnie długoletnią praktyką zawodową.

Pracownicy umysłowi

Powinni wykazać się minimum średnim wykształceniem.

Pracownicy niewykwalifikowani

Obowiązuje ich posiadanie wykształcenia podstawowego.

Na każdym z wyżej wymienionych stanowisk mogą być zatrudnieni mężczyźni i kobiety z wyjątkiem stanowiska kierowcy autobusowego, na którym zatrudniani są tylko mężczyźni.


PRZYJMOWANIE DO PRACY

Przyjęć do pracy w naszym przedsiębiorstwie dokonuje Dział Kadr lub Sekcje Kadr znajdujące się w poszczególnych Zakładach Eksploatacyjnych i Oddziałach.
Kandydat do pracy zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

I. Jeśli podejmuje pracę po raz pierwszy:
- podanie o przyjęcie do pracy
- życiorys
- dowód osobisty
- książeczkę wojskową
- świadectwo szkolne lub zaświadczenie stwierdzające kwalifikacje
- 3 fotografie formatu legitymacyjnego
- skierowanie z Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych UM Katowic lub innego miasta, w którym znajduje się zatrudniający go Zakład Eksploatacyjny WPK.

II. Jeśli poprzednio pracował musi dodatkowo przedstawić:
- w dowodzie osobistym adnotację zwolnienia z poprzedniego zakładu pracy
- świadectwo pracy i opinię z poprzedniego zakładu
- legitymację ubezpieczeniową z adnotacją o okresie zatrudnienia, zarobkach oraz sposobie rozwiązania umowy o pracę.

Po przedstawieniu tych dokumentów pracownik otrzymuje skierowanie na badania lekarskie (kierowcy również na badania psychofizjologiczne - przeprowadzane przez Gabinet Badań Psychofizjologicznych w Katowicach ul. Gliwicka 223). Po załatwieniu badań lekarskich stwierdzających jego przydatność do wykonywania zawodu kandydat otrzymuje kartę obiegową z określeniem działu, w którym zostanie zatrudniony.

Po załatwieniu wszystkich powyższych formalności oraz odbyciu przeszkolenia z zakresu BHP i przepisów p-poż. pracownik komórki osobowej zawiera z kandydatem umowę o pracy i zapoznaje go z bezpośrednim przełożonym. Pracownik otrzymuje również zaświadczenie uprawniające go do pobrania przysługującej odzieży roboczej i ochronnej i zostaje skierowany na swoje stanowisko pracy. Na stanowisku pracy bezpośredni przełożony udziela pracownikowi szczególnych informacji dotyczących jego pracy.


MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA I DOKSZTAŁCANIA

Sprawami kształcenia i dokształcania zajmuje się w naszym przedsiębiorstwie Dział Szkolenia i Adaptacji. Dział ten organizuje zarówno szkolenia wewnątrzzakładowe jak również inne formy kształcenia i dokształcania.

Każdy pracownik zatrudniony w WPK po upływie 1 roku pracy może kontynuować naukę w średniej szkole, a po 2 latach pracy może ubiegać się o skierowanie do szkoły wyższej.

Kwalifikacje może pracownik także podnieść przez udział w kursach- organizowanych przez nasz Ośrodek Szkolenia Zawodowego lub inne ośrodki szkolenia kursowego w całej Polsce.

Przy przedsiębiorstwie działa także Zespół Szkół Komunikacyjnych.


PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

Każdy pracownik naszego przedsiębiorstwa zobowiązany jest do:
- sumiennego i starannego wykonywania pracy,
- przestrzegania ustalonego czasu pracy i efektywnego wykorzystania tego czasu,
- pracy zgodnej z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Z przepisami tymi zobowiązany jest zapoznać się poprzez uczestnictwo w obowiązujących szkoleniach z zakresu bhp.
- dbania o dobro zakładu, chronienie mienia, oszczędnego wykorzystywania materiałów i narzędzi oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,
- utrzymywania porządku na swoim stanowisku pracy,
- stosowania odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie z przeznaczeniem,
- poddawania się okresowym badaniom lekarskim, przeprowadzanym raz w roku i stosowanie się do zaleceń lekarza,
- natychmiastowego zawiadomienia zakładu w przypadku nieobecności, o przyczynach tej nieobecności i dostarczeniu druku L-4 w przypadku choroby,
- niezwłocznego zawiadomienia przełożonych i kolegów o zauważonych wypadkach lub możliwościach zaistnienia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego na terenie zakładu pracy,
- przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
- zgodnego i taktownego współżycia z kolegami, gdyż sprzyja to dobrej atmosferze pracy.

W stosunku do pracowników, którzy nie wypełniają swoich obowiązków stosowane są kary dyscyplinarne takie jak:
- kara upomnienia,
- kara nagany,
- kara pieniężna,
- dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Pracownicy, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności i jakości przyczyniają się szczególnie do wykonania zadań przedsiębiorstwa mogą być nagradzani i wyróżniani poprzez:
- nagrody pieniężne,
- nagrody rzeczowe,
- bezpłatne wczasy,
- dyplom uznania,
- odznakę "Zasłużony Pracownik WPK",
- inne wyróżnienia resortowe, wojewódzkie, państwowe.


Informacje na temat świadczeń socjalnych i organizacji społeczno-politycznych


Źródło: Informator WPK, 1980 r.