Ignorantia iuris nocet - jak mawia znana maksyma, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Komunikacja miejska i transport w ogóle opiera swe funkcjonowanie o szereg aktów prawnych. W tym dziale chcemy przybliżyć te przepisy i ułatwić znalezienie odpowiednich zapisów, dzięki zebraniu ich w jednym miejscu. Warto bowiem znać zasady funkcjonowania transportu osób, czy też prawa i obowiązki organizatorów, przewoźników i pasażerów.

Przedstawiamy odnośniki do aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) opublikowanych w Internetowym Systemie Aktów Prawnych lub w serwisie EUR-Lex - Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej. Zamieszczone tam akty prawne uzupełnione są informacjami o terminach ich obowiązywania, zmianach lub uchyleniach oraz tekstach jednolitych, a także prezentują powiązania z innymi dokumentami.

Nasza baza aktów prawnych nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych stanowią akty prawne ogłaszane i publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dzienniki urzędowe dostępne są w wersji elektronicznej.

Teksty aktów prawnych dostępne są w formacie pdf (można je obejrzeć korzystając z darmowego programu Adobe Acrobat Reader). Dokładamy wszelkich starań, aby odnośniki do przepisów były aktualne i kompletne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w naszej bazie. Są to wyłącznie materiały informacyjne i pomocnicze.

I. Publiczny transport zbiorowy

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006

II. Prawo przewozowe

III. Drogi i ruch drogowy

IV. Ulgi na przejazdy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (zmiany: 15 grudnia 2003 r., 3 grudnia 2004 r., 22 grudnia 2005 r., 21 sierpnia 2006 r., 25 stycznia 2007 r., 21 marca 2008 r., 12 października 2011 r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (zmiana: 15 lipca 2011 r.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

V. Transport drogowy

VI. Transport kolejowy

VII. Pojazdy

VIII. Pozostałe

 

Kontakt z redakcją i uwagi dotyczące serwisu: » redakcja@wpk.katowice.pl

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2012