Świadczenia socjalne w WPK


Organizacje społeczno-polityczne


Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do korzystania z szeroko rozbudowanych w naszym przedsiębiorstwie świadczeń socjalno-bytowych.

Aktualnie WPK posiada cztery ośrodki wczasowo-wypoczynkowe: w Szumiradzie, Jaworzynce-Krężelce, Wiśle-Jarzębatej oraz Soli na 426 miejsc wczasowych w jednym turnusie. Oprócz wczasów indywidualnych w tych ośrodkach pracownik może skorzystać także z odpoczynku w innych atrakcyjnych miejscowościach ze względu na zamiany dokonywane z innymi przedsiębiorstwami. WPK organizuje także dla swych pracowników wczasy zagraniczne.

Przedsiębiorstwo nasze zapewnia także możliwość uczestnictwa w wycieczkach krajoznawcznych, rajdach turystycznych oraz imprezach sportowych. W niedługim czasie zostanie również oddany do dyspozycji pracowników ośrodek wypoczynku niedzielno-świątecznego w Kokotku o niepełnym wymiarze świadczeń na 40 miejsc wraz z zapleczem gospodarczym.

Celem zorganizowania czasu wolnego pracowników przedsiębiorstwo nasze dokonuje także zakupu biletów na rożne imprezy np.: do kina, teatru, opery itp. za częściową odpłatnością pracowników.

Przy poszczególnych zakładach istnieją świetlice, gdzie organizowane są imprezy rozrywkowe. Przy zajezdniach w Chorzowie, Katowicach i Gliwicach istnieją także przyzakładowe biblioteki. WPK posiada orkiestrę zakładową (zlokalizowaną w Chorzowie Batorym), której członkiem może zostać każdy kto posiada zainteresowania i umiejętności muzyczne - historia orkiestry sięga roku 1931.

Z funduszu socjalno-bytowego pokrywane jest również częściowo żywienie przyzakładowe. Realizowane jest ono na podstawie umów zawartych z zakładami gastronomicznymi, przy czym 50% wartości obiadu pokrywa zakład a 50% pracownik. Posiadamy również stołówki przyzakładowe w Tychach, Będzinie-Gzichowie oraz Zagórzu-Porąbce. Pracownicy pracujący na stanowiskach uciążliwych otrzymują gorące mleko, kawą, herbatę a w okresie zimowym również zupy regeneracyjne.

W ramach ochrony zdrowia pracowników zapewnia się im wszechstronną opiekę lekarską przez Przychodnie Przyzakładowej Służby Zdrowia w Zakładach WPK oraz Ambulatoriach Przyzakładowych przy Oddziałach. Przychodnie i Ambulatoria wyposażone są w gabinety specjalistyczne oraz Poradnie "K". WPK posiada także własny Ośrodek Badań Psychofizjologicznych w Katowicach.

Celem zabezpieczenia pracownikom mieszkań co roku zwiększany jest Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy, który przeznaczany jest głównie na:
- zapewnienie pracownikom długoterminowych pożyczek na uzupełnienie wkładów członkowskich do spółdzielni mieszkaniowych,
- udzielanie na dogodnych warunkach pożyczek na budowę i remonty domków jednorodzinnych,
- angażowanie się zakładów WPK w spółdzielcze budownictwo zakładowe.

Pracownicy nie posiadający rodzin mogą być zakwaterowani w hotelach WPK przy zakładach w Tychach, Będzinie-Gzichowie lub Zagórzu-Porąbce jak również na kwaterach prywatnych za pośrednictwem Oddziału Turystyki.

Przedsiębiorstwo nasze roztacza opiekę nad młodymi małżeństwami, udzielając im pożyczek tzw. "MM" (dla młodych małżeństw), które mogą być częściowo umorzone jeśli sytuacja młodych ludzi jest szczególnie trudna. Zapewniamy także naszym pracownikom opiekę nad małymi dziećmi prowadzoną przez zakładowy żłobek tygodniowy. Osoby, które korzystają z przedszkoli i żłobków poza zakładem pracy mogą uzyskać 50% dopłatę. WPK udziela także wszechstronnej pomocy rodzinom wielodzietnym oraz samotnie wychowującym dzieci.

Dla dzieci naszych pracowników organizowane są także imprezy okolicznościowe oraz festyny ogólnozakładowe. Przy WPK działają ogniska TKKF, a na szczeblu Zarządu funkcjonuje Rada Kultury Fizycznej i Rekreacji. Organizowane są spartakiady międzyzakładowe. W okresie wakacyjnym zapewniamy dzieciom kolonie letnie we własnym ośrodku kolonijnym w Szumiradzie lub innych ośrodkach, gdzie uzyskujemy miejsca w ramach wymiany z innymi przedsiębiorstwami.


ORGANIZACJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE

Samorząd Robotniczy

Samorząd Robotniczy jest najszerszą reprezentacją załogi. Jego naczelnym organem jest Konferencja Samorządu Robotniczego. KSR stanowi o najistotniejszych sprawach przedsiębiorstwa podejmując decyzje o:
- rocznych i wieloletnich planach społeczno-gospodarczych,
- programach rozwoju przedsiębiorstwa,
- warunkach pracy i płacy,
- podziale zakładowego funduszu nagród.

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Organizacja Partyjna w naszym przedsiębiorstwie liczy ogółem 1500 osób. W poszczególnych zakładach działają podstawowe i oddziałowe organizacje partyjne.

Jeśli pragniesz aktywnie i świadomie uczestniczyć w życiu zakładu zgłoś się do sekretarzy POP w poszczególnych Zakładach Eksploatacyjnych lub w Dyrekcji. Uzyskasz tam dokładne informacje na temat działania naszej organizacji i możesz wstąpić w poczet kandydatów PZPR lub załatwić formalności przeniesienia jeśli w zakładzie byłeś kandydatem lub członkiem partii.

Podstawowym zadaniem naszej organizacji jest realizacja w praktyce zasady kierowniczej roli PZPR w całokształcie życia politycznego i gospodarczego naszego kraju. Kontrolujemy i inspirujemy pion administracji w węzłowych sprawach naszego zakładu takich jak: zadania produkcyjne, ekonomiczne, polityka kadrowa oraz warunki pracy i bytu załogi. Organizacja nasza kieruje także całokształtem pracy ideowo-wychowawczej prowadzonej w WPK.

Członkowie naszej organizacji to najlepsi i najbardziej ofiarni pracownicy naszego przedsiębiorstwa, przodujący zarówno w pracy zawodowej jak również w pracy społecznej. W dowód uznania Komitet Wojewódzki w roku 1966 wręczył naszej Organizacji Partyjnej Sztandar. Działalność w takim gronie dostarczy Ci na pewno wiele satysfakcji oraz da poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec zakładu i całego kraju.

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

Jeśli jesteś młodym pracownikiem zgłoś się do naszej młodzieżowej organizacji. Ułatwi ona Twój start w naszym przedsiębiorstwie i pomoże pokonać pierwsze trudności.

W każdym Zakładzie Eksploatacyjnym oraz w ZSZ działają koła ZSMP a na szczeblu dyrekcji działa Zarząd Zakładowy ZSMP. Łącznie organizacja młodzieżowa skupia 800 członków.

Działalność młodzieżowej organizacji ZSMP idzie zasadniczo w dwóch kierunkach:
- czynne uczestnictwo w życiu politycznym przedsiębiorstwa oraz działalność ideowo-wychowawczą wśród młodzieży wspólnie z PZPR,
- organizowanie wycieczek, obozów, imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych celem uatrakcyjnienia czasu wolnego ludzi młodych.

Przynależność do ZSMP zapewni Ci więc aktywne uczestnictwo w życiu politycznym zakładu oraz możliwość atrakcyjnego i przyjemnego spędzenia czasu wolnego. Informacji na temat warunków przyjęcia do ZSMP udziela Zarząd Zakładowy ZSMP oraz przewodniczący kół w poszczególnych Zakładach Eksploatacyjnych lub Oddziałach.

Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej

Organizacja związkowa działa we wszystkich zakładach, pracą jej kieruje Rada Zakładowa wybierana przez członków związku. Organizacja, ta skupia prawie wszystkich pracowników WPK. Ma ona prawo głosu we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa dotyczących pracownika. Kontroluje sprawy socjalno-bytowe, mieszkaniowe, współorganizuje wypoczynek w okresach urlopowych oraz wypoczynek sobotnio-niedzielny: zajmuje się organizowaniem współzawodnictwa pracy oraz czuwa nad przestrzeganiem praworządności w przedsiębiorstwie.

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Kasa działa pod patronatem Rady Zakładowej. Udziela pracownikom bezprocentowych pożyczek na bieżące potrzeby. Aby zostać członkiem PKZP należy być członkiem związku zawodowego i podpisać deklarację dotyczącą wysokości miesięcznych potrąceń. Wkłady znajdujące sie w PKZP są własnością pracownika i z chwilą wystąpienia z Kasy lub zwolnienia podlegają zwrotowi. Maksymalna wysokość pożyczek udzielana przez PKZP wynosi dwukrotne wkłady plus średni zarobek miesięczny.


Źródło: Informator WPK, 1980 r.